Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BewustSpreken.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BewustSpreken.nl aangaande projecten, trainingen, workshops of anderszins door BewustSpreken.nl geleverde diensten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen; de opdrachtgever en BewustSpreken.nl.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen BewustSpreken.nl en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door BewustSpreken.nl uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging.

 

Artikel 3 Betaling

 1. De opdrachtgever het volledige verschuldigde bedrag te voldoen maximaal 14 dagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag na facturering op de door BewustSpreken.nl aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. BewustSpreken.nl houdt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige betaling aanmanings- en administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het BewustSpreken.nl vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 5 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door BewustSpreken.nl uitgevoerde workshops, projecten en trainingen berust bij BewustSpreken.nl, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het auteursrecht op door BewustSpreken.nl in opdracht geschreven producties (inclusief het concept) berust bij BewustSpreken.nl, tenzij hierover afwijkende afspraken worden gemaakt met de opdrachtgever. In het geval het auteursrecht al dan niet gedeeltelijk aan de opdrachtgever wordt overgedragen, zal de opdrachtgever daarvoor een nader te bepalen vergoeding verschuldigd zijn aan BewustSpreken.nl.

 

Artikel 6 Annulering

 1. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Bij annulering zullen, indien van toepassing, reeds gemaakte kosten ten behoeve van de opdracht in rekening worden gebracht volgens een door BewustSpreken.nl op te stellen specificatie.
 3. Bij annulering binnen twee weken voor de uitvoeringsdatum behoudt BewustSpreken.nl zich het recht voor om ook de volledige uitvoeringskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van BewustSpreken.nl worden verricht met gebruik van alle binnen BewustSpreken.nl aanwezige expertise en ervaring. Ondanks dat BewustSpreken.nl alle inspanningen verricht om elke opdracht naar beste weten en kunnen en te goeder trouw uit te voeren, geeft BewustSpreken.nl geen garanties voor het bereiken van de door opdrachtgever beoogde resultaten.
 2. BewustSpreken.nl is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van niet inachtneming door BewustSpreken.nl van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 3. De aansprakelijkheid van BewustSpreken.nl is beperkt tot het in het vorige artikellid bepaalde. BewustSpreken.nl is derhalve niet aansprakelijk voor bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade. Deze uitsluiting geldt ook voor schade geleden door toedoen van door BewustSpreken.nl ingeschakelde derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart BewustSpreken.nl voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit de activiteiten van BewustSpreken.nl.
 5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze rechten van opdrachtgever vervallen.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst van BewustSpreken.nl en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Soest, de plaats van vestiging van BewustSpreken.nl.

Menu